ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
KÉP – ÉS VIDEOFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

A UNI-GARDEN Kft. által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál
(a továbbiakban külön-külön Rendezvény, együttesen: Rendezvények) tekintetében a jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint a Rocktoberfest és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket; továbbá a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) III. 4.2. pontja szerinti, a Rocktoberfest által készített hang – és képfelvételek – ideértve különösen a videófelvételeket – (a továbbiakban: „Felvétel”) az ÁSZF hivatkozott rendelkezései szerinti elkészítése és felhasználása során az alábbiak szerint kerül sor az érintettek személyes adatainak kezelésére (azokban az esetekben, ha a kép- illetve hangfelvételről az érintett felismerhető), melyeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk”) alapján kezelünk.

A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően a Rocktoberfest ezúton tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogaikról.
Az adatkezelő: UNI-GARDEN Kft.
Székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros, Menza épület.
A céget nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
A cég cégjegyzékszáma: 05 09 035060
A cég adószáma: 27562231-2-05

(a jelen dokumentum vonatkozásában: „Rocktoberfest”)

A Rocktoberfest határozza meg a Felvételek elkészítése és felhasználása során kezelt adatok körét, valamint az adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját és egyéb lényeges feltételeit. A Rocktoberfest tájékoztatja az érintetteket, hogy Felvételek elkészítésére a Rendezvényeken harmadik személyek (sajtó, szponzorok, egyéb, a helyszínen jelenlévő személyek) részére is adhat engedélyt, azonban ilyen esetben a Rocktoberfest személyes adatot nem kezel, és önálló adatkezelőnek az ilyen harmadik személy minősül, aki az érintettek személyes adatait saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli. A Felvételek az ÁSZF III. 4.2. pontjában foglalt vállalásra tekintettel készíthetők el és használhatóak fel.